Algemene Voorwaarden

Mocht het zijn dat u nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op.

Algemene Juridische Voorwaarden Salsa Sensual

Salsa Sensual onder de leiding van de heer Alberto Gavilan

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dansschool Salsa Sensual.

Wederpartij: de cursist(e).

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, het verlenen van danslessen.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor elke danscursus die aangeboden wordt door de gebruiker.

2. De overeenkomst wordt gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij door het ondertekenen van het inschrijfformulier.

3. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden.

4. De gebruiker kan bij een individuele inschrijving geen danspartner garanderen.

5. De gebruiker houd het recht voor zich een ieder te weigeren van deelname aan de cursus.

6. De gebruiker verstrekt de wederpartij een reglement met aanwijzingen ten aanzien van de danslessen.

Artikel 3 Uitvoering dienstverlening

1. Gebruiker zal de overeenkomst tot dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, daarentegen is de wederpartij persoonlijk verantwoordelijk voor het gewenst resultaat.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, in welk geval het navolgende overeenkomst van toepassing is.

Artikel 4 Uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, telkens gedurende een salsa lesperiode van tien weken.

Artikel 5 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aanvang van de eerste salsales, op een door de gebruiker aan te geven wijze. De wederpartij ontvangt een factuur en dient het gedeclareerde bedrag te storten op de bankrekening van de gebruiker.

2. Indien de wederpartij na het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke blijft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan de inschrijving per direct nietig verklaard worden. Dit heeft als gevolg dat de wederpartij niet verder aan de cursus kan deelnemen.

Artikel 6 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

2. Indien de wederpartij de cursus voortijdig beëindigt vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook (valpartij/blessures/verwondingen, diefstal en of vermissing van persoonlijke bezittingen en dergelijke), die geleden kan worden, voor, tijdens en na de door de gebruiker verzorgde lessen.

Artikel 8 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van de dienstverlening, indien gebruiker gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. In geval van overmacht vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Artikel 9 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemeen voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.